رصد و برآورد رخدادی تحولات سوریه-1

اندیشکده راهبردی تبیین با رصد راهبردی و نگاه روندی کوتاه مدت به تحولات سوریه و ایفای نقش بازیگران مرتبط با آن، به پیش بینی وقایع پیش روی آن در هفته آینده از تاریخ 91/8/20 الی 91/8/26 پرداخته است که در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.

اندیشکده راهبردی تبیین با رصد راهبردی و نگاه روندی کوتاه مدت به تحولات سوریه و ایفای نقش بازیگران مرتبط با آن،  به پیش بینی وقایع پیش روی آن در هفته آینده از تاریخ 91/8/20 الی 91/8/26 پرداخته است که در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.

دریافت نمودار داده نما

ارسال دیدگاه