نگاه روسیه به توافق هسته‌ای ایران؛ بیم‌ها و امیدها

در این گزارش، مهمترین مباحث و دیدگاه‌های مقامات و تحلیلگران سیاسی روسیه پیرامون موضوع توافق هسته‌ای ایران از نظر می‌گذرد. لازم به ذکر است که مباحث دیگری نیز در ضمن پرداختن به موضوع اصلی، مورد اشاره قرار خواهد گرفت که به تبیین بهتر دیدگاه و سیاست حاکمیت روسیه نسبت به ایران کمک خواهد کرد.
در این گزارش، مهمترین مباحث و دیدگاه‌های مقامات و تحلیلگران سیاسی روسیه پیرامون موضوع توافق هسته‌ای ایران از نظر می‌گذرد. لازم به ذکر است که مباحث دیگری نیز در ضمن پرداختن به موضوع اصلی، مورد اشاره قرار خواهد گرفت که به تبیین بهتر دیدگاه و سیاست حاکمیت روسیه نسبت به ایران کمک خواهد کرد.

توافق هسته‌ای ایران بی‌شک یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی اخیر، نه تنها در سطح منطقه‌ای که در عرصه جهانی است. این رویداد که از  آن در متن «برنامه جامع اقدام  مشترک» یک «توافق تاریخی» یاد شده، در بسیاری از رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشته است و همچنین مقامات و رجل سیاسی بسیاری از کشورها به اظهارنظر در مورد آن پرداخته‌اند. از آن مهمتر، این رویداد بویژه در محافل تخصصی سیاسی و اتاق‌های فکر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و بسیاری از این محافل و اندیشکده‌ها حتی قبل از حصول توافق به بررسی ابعاد و پیامدهای احتمالی آن پرداخته‌اند. اندیشکده‌های روسیه نیز همچون مقامات این کشور، با توجه به حضور مستقیم روسیه در پرونده‌ی هسته‌ای ایران و نقش ویژه‌ی آن به عنوان یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، در چگونگی روند این پرونده و همچنین به سبب اهمیت سرانجام این موضوع بر منافع ملی روسیه و نقش‌آفرینی منطقه‌ای و جهانی این کشور، از مدت‌ها پیش به بررسی و حتی رصد برنامه هسته‌ای ایران می‌پرداختند. در ادامه مهمترین مباحث و دیدگاه‌های مقامات و تحلیلگران سیاسی روسیه پیرامون این موضوع از نظر می‌گذرد. لازم به ذکر است که مباحث دیگری نیز  ضمن پرداختن به موضوع اصلی مورد اشاره قرار خواهد گرفت که به تبیین بهتر دیدگاه و سیاست حاکمیت روسیه نسبت به ایران کمک خواهد کرد.

ارسال دیدگاه