اسلام‌ستیزی و تناقضات رفتاری نظام سیاسی فرانسه

در این پژوهش تلاش می‌شود با استفاده از مستندات موجود، به بررسی مقوله اسلام‌ستیزی و تناقضات رفتاری کشور فرانسه بپردازیم.

در این پژوهش تلاش می‌شود با استفاده از مستندات موجود، به بررسی مقوله اسلام‌ستیزی و تناقضات رفتاری کشور فرانسه بپردازیم. ساختار پژوهشی گزارش حاضر مبتنی بر موارد ذیل است:

• دشمن‌شناسی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

• چیستی پروژه اسلام‌هراسی

• تحلیلی فضایی از وضعیت مسلمانان در سطح اروپا

• اسلام‌ستیزی در اروپا در آینه آمار

• ارائه تاریخ مختصر و تبیینی از سیاست‌های دوگلی و غیر دوگلی

• تناقضات رفتاری فرانسه (آزادی، نژادپرستی و حقوق اقلیت‌ها، سیاست خارجی)

ارسال دیدگاه