مجموعه گزارش‌های راهبردی؛ شماره 2

اندیشکده راهبردی تبیین در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع و هم چنین کمبود منابع و ادبیات موجود در حوزه شبه جزیره، طی سلسله گزارش‌هایی به کالبدشکافی عمیق و دقیق زیرساخت‌ها و ساختارهای داخلی عربستان سعودی بپردازد. لذا در این گزارش راهبردی برآنیم تا در قالب گزاره‌های کلیدی به ارزیابی موشکافانه نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها و نیز فرصت‌های زیرساخت‌های عربستان سعودی در موضوعات مختلف بپردازیم.
اندیشکده راهبردی تبیین در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع و هم چنین کمبود منابع و ادبیات موجود در حوزه شبه جزیره، طی سلسله گزارش‌هایی به کالبدشکافی عمیق و دقیق زیرساخت‌ها و ساختارهای داخلی عربستان سعودی بپردازد. لذا در این گزارش راهبردی برآنیم تا در قالب گزاره‌های کلیدی به ارزیابی موشکافانه نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها و نیز فرصت‌های زیرساخت‌های عربستان سعودی در موضوعات مختلف بپردازیم.

عربستان سعودی به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای غرب آسیا نقش قابل توجهی در معادلات و مناسبات منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای دارد؛ چنان که می‌توان گفت به عنوان یکی از متحدین ایالات متحده آمریکا در این منطقه راهبردی، بیشتر نقش تبعی بر عهده داشته تا نقشی مستقل. فارغ از این مسائل؛ با توجه به خفقان و عدم شفافیت اطلاعات، آمار و ارقام بسیار اندک و بعضا متناقض از این کشور به دلیل سیستم بسته عربستان سعودی، شناخت چنین کشوری از منظر منافع ملی و ملاحظات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین واکاوی الگوی رفتاری عربستان سعودی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
اندیشکده راهبردی تبیین در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع و هم چنین کمبود منابع و ادبیات موجود در این حوزه، طی سلسله گزارش‌هایی به کالبد شکافی عمیق و دقیق زیرساخت ها و ساختارهای داخلی این کشور بپردازد. لذا در این گزارش راهبردی برآنیم تا در قالب گزاره‌های کلیدی به ارزیابی موشکافانه نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها و فرصت‌های زیرساخت‌های عربستان سعودی در موضوعات مختلف بپردازیم.
این نوید را می‌دهیم که به زودی برخی دیگر از کشورهای مهم و تاثیر گذار منطقه را نیز در قالب همین گزارش مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد. باشد که مفید فایده پژوهشگران، نخبگان و تصمیم سازان این حوزه باشد.

ارسال دیدگاه