واکاوی سناریوی شیطانی مذاکره

بار دیگر سناریوی شکست خورده ی کشاندن جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره در دستور کار سیاستمداران آمریکایی قرار گرفته است، هرچند این ترفند ایالات متحده، ترفند جدیدی نیست و تقریباً به یک سناریوی نخ نما تبدیل شده است، اما از حیث شرایط حساس تاریخی و هم چنین هم افزایی بوجود آمده در بین برخی پارامترهای داخلی و خارجی، اهمیت این مسأله به مراتب بیش از ادوار گذشته گردیده است.

بار دیگر سناریوی شکست خورده ی کشاندن جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره در دستور کار سیاستمداران آمریکایی قرار گرفته است، هرچند این ترفند ایالات متحده، ترفند جدیدی نیست و تقریباً به یک سناریوی نخ نما تبدیل شده است، اما از حیث شرایط حساس تاریخی و هم چنین هم افزایی بوجود آمده در بین برخی پارامترهای داخلی و خارجی، اهمیت این مسأله به مراتب بیش از ادوار گذشته گردیده است.

ارسال دیدگاه