ناسا ساخت مریخ نورد Curiosity را جشن ملی نگرفت

ناسا ساخت مریخ نورد Curiosity را جشن ملی نگرفت. تنها امضای اوباما را بر عرشه محصول ملی خود نصب و اوباما هم تشکر کرد.

?ناسا ساخت مریخ نورد Curiosity را جشن ملی نگرفت. تنها امضای اوباما را بر عرشه محصول ملی خود نصب و اوباما هم تشکر کرد.

 

***

• پیوند خبر:

http://Goo.gl/hk1F47

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه