تجارت؛ مبنای اصلی دستور اجرایی جدید ترامپ علیه کشورهای مسلمان!

یان برمر کارشناس آمریکایی در نقد دستور اجرایی ترامپ: این دستور، ممنوعیت ورود علیه کشورهای مسلمان نیست؛ بلکه ممنوعیت ورود علیه بخشی از کشورهای مسلمان است که تجارتی با ترامپ ندارند.

☑️یان برمر کارشناس آمریکایی در نقد دستور اجرایی ترامپ: این دستور، ممنوعیت ورود علیه کشورهای مسلمان نیست؛ بلکه ممنوعیت ورود علیه بخشی از کشورهای مسلمان است که تجارتی با ترامپ ندارند.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه