فارن افرز: بدون درک حقایق غرب آسیا، فشار بر ایران دستاورد کمی خواهد داشت

فارن افرز تاکید کرد: دولت جدید آمریکا بداند از بین بردن «محور مقاومت ایران» غیرممکن است.

?فارن افرز: دولت جدید آمریکا بداند از بین بردن «محور مقاومت ایران» غیرممکن است/ بدون درک حقایق غرب آسیا، فشار بر ایران دستاورد کمی خواهد داشت.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه