معرفی طرح دوحزبی تشکیل کمیته مستقل امنیت سایبری از سوی سنا

سنا طرح دو حزبی تشکیل کمیته مستقل امنیت سایبری را معرفی کرد.

?سنا طرح دو حزبی تشکیل کمیته مستقل امنیت سایبری را معرفی کرد.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه