فارن پالسی: یمن اولین زمین رزم مقابله ترامپ با ایران است

فارن پالسی: یمن اولین زمین رزم مقابله ترامپ با ایران است.

?فارن پالسی: یمن اولین زمین رزم مقابله ترامپ با ایران است.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه