عملیات طبس، منشأ دیدگاه‌های ضدایرانی استراتژیست ارشد ترامپ!

واشنگتون پست: دیدگاه‌های ضدایرانی استراتژیست ارشد ترامپ (استیو بنون)، از شکست عملیات طبس نشأت می‌گیرد.

?واشنگتون پست: دیدگاه‌های ضد ایرانی استراتژیست ارشد ترامپ “استیو بنون” از شکست عملیات طبس نشأت می‌گیرد/ وی هدایت یک ناوشکن را در آن عملیات بر عهده داشته.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

http://Telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه