هشدار گزارش سالانه کنفرانس امنیتی مونیخ درباره خطرات رشد پوپولیسم برای امنیت جهان

گزارش سالانه کنفرانس امنیتی مونیخ، درباره خطرات رشد پوپولیسم برای امنیت جهانی هشدار می دهد و خاطرنشان می کند محیط امنیتی بین المللی دچار بیشترین بی ثباتی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون شده است.

⚪️رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ می گوید: محیط امنیتی بین المللی امروز بی ثبات تر از هر زمان دیگری پس از جنگ جهانی دوم است بطوری که برخی از ستون های بنیادین غرب و نظم بین المللی لیبرال در حال تضعیف هستند. وی می افزاید: از این رو ممکن است در آستانه دوران ‘پسا غربی’ باشیم ؛ جهانی که در آن بازیگران غیرغربی به موازات یا حتی به ضرر چهارچوب های چند جانبه، به امور بین المللی شکل می دهند.

?گزارش کنفرانس بطور خاص به افزایش لفاظی های پوپولیستی از مواضع قدرت (افراد در جایگاه قدرت) اشاره می کند و آن را نشانه ای از تغییر اساسی گفتمان لیبرال دموکراسی و اصول همراه آن می داند.

***

• پیوند گزارش:

http://Ul.tabyincenter.ir/pC

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه