اذعان مقام ارشد ضد تروریسم اروپا: سپاه، سازمان تروریستی نیست

مقام ارشد ضد تروریسم اروپا اذعان کرد که سپاه، سازمان تروریستی نیست.

?مقام ارشد ضد تروریسم اروپا اذعان کرد سپاه سازمان تروریستی نیست.

نکته: دولت و کنگره آمریکا تلاش می کنند با بهانه تراشی  و برای تضعیف بازوهای قدرت ایران بگویند هست!

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه