رویترز: ترامپ به دنبال افزایش بودجه نظامی است

رویترز: ترامپ به دنبال افزایش بودجه نظامی و کاهش بودجه وزارت خارجه و سازمان حفاظت از محیط زیست است.

?رویترز: ترامپ به دنبال افزایش بودجه نظامی و کاهش بودجه وزارت خارجه و سازمان حفاظت از محیط زیست است.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه