مامور ویژه سابق سیا پیشنهاد داد، اپوزیسیون خارج‌نشین عمل کرد

اسکات مادل مامور امنیتی ویژه سیا: برای یک سرویس اطلاعاتی کارآزموده مثل دستگاه های امنیتی ایران ساده است که به صدای آمریکا و رادیو آزاد اروپا نفوذ کرده و لبۀ تیز برنامه‌های ضدرژیم را کُند نماید.

⏪اسکات مادل مامور امنیتی ویژه سیا که غرب آسیا از اصلی ترین محل های ماموریتی وی بوده است، در بخشی از سخنانش در برابر کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان اظهار داشت: علاوه بر تغییرات در برنامه‌سازی، صدای آمریکا و رادیو آزاد اروپا باید سیاست سفت و سختی در غربال کارکنان داشته باشند. بررسی سوابق به طریق فعلی، حتی در مورد ایرانی‌هایی که مستقیماً از صداوسیما و دیگر وزارت‌خانه‌های ایرانی می‌آیند، کفایت نمی‌کند. برای یک سرویس اطلاعاتی کارآزموده مثل دستگاه های امنیتی ایران ساده است که به صدای آمریکا و رادیو آزاد اروپا نفوذ کرده و لبۀ تیز برنامه‌های ضدرژیم را کُند نماید

☸️چند روز بعد از این اظهارات، 90 اپوزیسیون خارج نشین طی نامه ای به روسای کمیته امور خارجی مجلسین آمریکا خواستار بررسی و انجام تحقیقات در مورد سرویس فارسی شبکه معاند صدای آمریکا شدند

?فارغ از ادعاهای مطرح شده، همراستا بودن اقدامات اپوزیسیون خارج نشین و پیشنهادهای مامورین امنیتی سازمان سیا از مواردی است که از قبل ادامه داشته و هم چنان نیز پیگیری می شود. نکته دیگر، وطن فروشی این افراد و درخواست این 90 نفر برای تلاش بیشتر جهت افزایش فشار بر ایران است!

***

• پیوند جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان:

http://ul.tabyincenter.ir/N7

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه