درخواست اعتراضی 3 هزار نفر از ساکنان سرزمینهای اشغالی جهت برچیده شدن مخازن آمونیاک این رژیم

نزدیک به 3 هزار نفر در مقابل دادگاه مرکزی در شهر حیفا تظاهرات کردند تا مراتب اعتراض خود و درخواستشان را جهت برچیدن مخازن آمونیاک مطرح کنند.

*️⃣نزدیک به 3 هزار نفر در مقابل دادگاه مرکزی در شهر حیفا تظاهرات کردند تا مراتب اعتراض خود و درخواستشان را جهت برچیدن مخازن آمونیاک مطرح کنند.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه