ایندیپندنت: قانون جدید ترامپ، امارات، مصر و عربستان که صادرکننده تروریست هستند را شامل نمیشود!

ایندیپندنت: قانون جدید ترامپ، امارات، مصر و عربستان که صادر کننده تروریست هستند را شامل نمی شود!

⁉️ایندیپندنت: قانون جدید ترامپ، امارات، مصر و عربستان که صادر کننده تروریست هستند را شامل نمی شود!

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه