واکنش کاربران توئیتر به نصب وارونه پرچم آمریکا بر روی سینه «شان اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید

واکنش کاربران توئیتر به نصب وارونه پرچم آمریکا بر روی سینه شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید.

?واکنش کاربران توئیتر به نصب وارونه پرچم آمریکا بر روی سینه شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه