به بهانه شرکت در مراسم صدسالگی پیمان «بالفور»

خانواده سلطنتی انگلیس به دعوت تل‌آویو به فلسطین اشغالی می‌رود. این حضور برای شرکت در مراسم صدسالگی پیمان «بالفور» است.

?خانواده سلطنتی انگلیس به دعوت تل‌آویو به فلسطین اشغالی می‌رود/این حضور برای شرکت در مراسم صدسالگی پیمان «بالفور» است.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه