بازتاب جهانی فیلم در حال اکرانِ «نبرد خلیج فارس»

فیلم در حال اکران نبرد خلیج فارس، بازتابهایی را اینبار در پایگاه «بلومبرگ» به دنبال داشت.

?بازتاب جهانی فیلم در حال اکران نبرد خلیج فارس؛ این بار بلومبرگ

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه