مارین لوپن؛ در صدر فهرست نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه

مارین لوپن، اکنون در صدر فهرست نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه قرار دارد.

?مارین لوپن در صدر فهرست نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه قرار دارد.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه