ژاپن و آلمان، بیشترین نیروی نظامی آمریکا را در خاک خود مستقر کرده‌اند!

نمودار زیر، نشان میدهد که ژاپن و آلمان، بیشترین نیروی نظامی آمریکا را در خاک خود مستقر کرده‌اند!

?ژاپن و آلمان بیشترین نیروی نظامی آمریکا را در خاک خود مستقر کرده اند.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه