نیروهای مسلح ایران، در میان بزرگترین نیروهای مسلح آماده به خدمت دنیا

آنچه در نمودار پیشِ رو آمده، بیانگر جایگاه نیروهای مسلح ایران در میان بزرگترین نیروهای مسلح آماده به خدمت دنیاست.

?نیروهای مسلح ایران در میان بزرگترین نیروهای مسلح آماده به خدمت دنیا:

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه