گاردین: حسن روحانی کار سختی برای پیروزی مجدد در پیش دارد!

گاردین: روحانی آنگونه که برخی در غرب می پندارند، به راحتی پیروز نمی شود.

⚫️گاردین: حسن روحانی کار سختی برای پیروزی مجدد در پیش دارد؛ روحانی آنگونه که برخی در غرب می پندارند، به راحتی پیروز نمی شود.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه