المانیتور: جهانگیری و حمایت از حسن روحانی

در حالی که رسانه های محافظه کار ایران اعتقاد دارند جهانگیری به جای حمایت از حسن روحانی تا انتها در انتخابات می ماند، رفورمیست ها و میانه رو ها خلاف این موضوع را اصرار دارند

المانیتور: در حالی که رسانه های محافظه کار ایران اعتقاد دارند جهانگیری به جای حمایت از حسن روحانی تا انتها در انتخابات می ماند، رفورمیست ها و میانه رو ها خلاف این موضوع را اصرار دارند

ارسال دیدگاه