صدای آمریکا: آمریکایی ها درباره انتخابات ایران تقریبا ساکت هستند

آمریکایی ها درباره انتخابات ایران تقریبا ساکت هستند اما سخت گیری هایشان علیه ایران را افزایش داده اند

?صدای آمریکا: آمریکایی ها درباره انتخابات ایران تقریبا ساکت هستند اما سخت گیری هایشان علیه ایران را افزایش داده اند.

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه