5 کشوری که در سال 2016 بیشترین هزینه نظامی دنیا را به خود اختصاص داده اند

5 کشوری که در سال 2016 بیشترین هزینه نظامی دنیا را به خود اختصاص داده اند.

5 کشوری که در سال 2016 بیشترین هزینه نظامی دنیا را به خود اختصاص داده اند.

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه