واشنگتون پست: با شروع مناظره های تلویزیونی در روز جمعه، برجام هسته ای به رفراندوم گذاشته می شود، با این سوال که آیا مردم ایران از برجام نفعی برده اند؟

واشنگتون پست: با شروع مناظره های تلویزیونی در روز جمعه، برجام هسته ای به رفراندوم گذاشته می شود، با این سوال که آیا مردم ایران از برجام نفعی برده اند؟

?واشنگتون پست: با شروع مناظره های تلویزیونی در روز جمعه، برجام هسته ای به رفراندوم گذاشته می شود، با این سوال که آیا مردم ایران از برجام نفعی برده اند؟

ارسال دیدگاه