رویترز: رقبای تندرو و محافظه کار حسن روحانی در مناظره ها، وی را متهم کردند که بعد از توافق هسته ای در احیای شرایط اقتصادی ناتوان بوده است

رویترز: رقبای تندرو و محافظه کار حسن روحانی در مناظره ها، وی را متهم کردند که بعد از توافق هسته ای در احیای شرایط اقتصادی ناتوان بوده است

رویترز: رقبای تندرو و محافظه کار حسن روحانی در مناظره ها، وی را متهم کردند که بعد از توافق هسته ای در احیای شرایط اقتصادی ناتوان بوده است

ارسال دیدگاه