ارائه طرحی ضد ایرانی از طرف قانونگذاران آمریکایی

قانونگذاران آمریکایی طرحی ضد ایرانی به مجلس نمایندگان این کشور ارائه و از ترامپ آزادی شش آمریکایی را طلب کردند

قانونگذاران آمریکایی طرحی ضد ایرانی به مجلس نمایندگان این کشور ارائه و از ترامپ آزادی شش آمریکایی را طلب کردند

ارسال دیدگاه