همکاری کشورهای عربی با تلاویو در راستای دشمنی با ایران

وال استریت ژورنال: کشورهای عربی که برای چندین دهه رژیم صهیونیستی را طرد می‌کردند، هم‌اکنون به تل‌آویو به عنوان یک همپیمان می‌نگرند که نقطه مشترک آنها دشمنی با ایران است
وال استریت ژورنال: کشورهای عربی که برای چندین دهه رژیم صهیونیستی را طرد می‌کردند، هم‌اکنون به تل‌آویو به عنوان یک همپیمان می‌نگرند که نقطه مشترک آنها دشمنی با ایران است

وال استریت ژورنال: کشورهای عربی که برای چندین دهه رژیم صهیونیستی را طرد می‌کردند، هم‌اکنون به تل‌آویو به عنوان یک همپیمان می‌نگرند که نقطه مشترک آنها دشمنی با ایران است

ارسال دیدگاه