ارسال محوله جدید تسلیحات و مهمات به گروه‌های مسلح کرد

ایالات متحده آمریکا از ارسال محوله جدید تسلیحات و مهمات به گروه‌های مسلح کرد در سوریه خبر داد

ایالات متحده آمریکا از ارسال محوله جدید تسلیحات و مهمات به گروه‌های مسلح کرد در سوریه خبر داد

ارسال دیدگاه