بستن خانه خدا بر روی قطری ها

سعودی ها درهای خانه خدا را روی قطری ها بستند

?عربستان در جدیدترین اقدامات ضدقطری خود، اتباع این کشور را به مسجد الحرام راه نداد

ارسال دیدگاه