ادامه جلسه بررسی تحریم های جدید غیر هسته ای ایران

ادامه جلسه بررسی تحریم های جدید غیر هسته ای ایران S722 در سنای آمریکا امروز ساعت 18:30 به وقت تهران آغاز خواهد شد
ادامه جلسه بررسی تحریم های جدید غیر هسته ای ایران S722 در سنای آمریکا امروز ساعت 18:30 به وقت تهران آغاز خواهد شد

ارسال دیدگاه