تغییر رژیم ایران به صورت صلح آمیز!!!

«رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا ساعاتی قبل در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت: از عناصری در داخل ایران برای «تغییر رژیم به صورت صلح آمیز» حمایت می کنیم/چنین عناصری داخل ایران هستند
«رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا ساعاتی قبل در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت: از عناصری در داخل ایران برای «تغییر رژیم به صورت صلح آمیز» حمایت می کنیم/چنین عناصری داخل ایران هستند

«رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا ساعاتی قبل در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت: از عناصری در داخل ایران برای «تغییر رژیم به صورت صلح آمیز» حمایت می کنیم/چنین عناصری داخل ایران هستند

ارسال دیدگاه