آمریکا در سراشیبی سقوط..

اینسرج اینتلیجنس بر اساس گزارش مرکز مطالعات امنیتی کالج جنگ ارتش آمریکا نوشت: مطالعات پنتاگون نشان می دهد امپراطوری آمریکا در حال سقوط است/نظم بین المللی مورد حمایت امریکا در حال ضعیف شدن است
اینسرج اینتلیجنس بر اساس گزارش مرکز مطالعات امنیتی کالج جنگ ارتش آمریکا نوشت: مطالعات پنتاگون نشان می دهد امپراطوری آمریکا در حال سقوط است/نظم بین المللی مورد حمایت امریکا در حال ضعیف شدن است

ارسال دیدگاه