تخریب خانه شیعیان شهر عوامیه عربستان

میدل ایست آی از تخریب خانه شیعیان شهر عوامیه عربستان با بولدوزر و کوچ اجباری مردم از آن شهر خبر داد
میدل ایست آی از تخریب خانه شیعیان شهر عوامیه عربستان با بولدوزر و کوچ اجباری مردم از آن شهر خبر داد

ارسال دیدگاه