بازتاب بین المللی رونمایی از موشک خرمشهر

بازتاب بین المللی گسترده رونمایی از موشک 2000 کیلومتری خرمشهر در رژه نیروهای مسلح
بازتاب بین المللی گسترده رونمایی از موشک 2000 کیلومتری خرمشهر در رژه نیروهای مسلح

ارسال دیدگاه