تحریف اظهارات فرمانده سپاه پاسداران دربرخی رسانه های غربی

تحریف اظهارات فرمانده سپاه پاسداران دربرخی رسانه های غربی:تهدید به همسنگ دانستن نیروهای آمریکایی و نیروهای داعش را با تیتر «کشتن سربازهای آمریکایی در سراسر جهان» خبر رسانی کرده اند
تحریف اظهارات فرمانده سپاه پاسداران دربرخی رسانه های غربی:تهدید به همسنگ دانستن نیروهای آمریکایی و نیروهای داعش را با تیتر «کشتن سربازهای آمریکایی در سراسر جهان» خبر رسانی کرده اند

ارسال دیدگاه