اینستاگرام/وزیر امورخارجه واقعی ایران از نگاه روبین!

مایکل روبین از AEI در واشنگتون اگزماینر نوشت: قاسم سلیمانی وزیر خارجه واقعی ایران است؛ حتی سیاست مداران اهل سنت هم به منظور کاهش بحران با وی مذاکره می کنند.. مایکل روبین زمستان سال گذشته درخواست ترور یا دستگیری سردار قاسم سلیمانی را مطرح کرده بود!

مایکل روبین از AEI در واشنگتون اگزماینر نوشت:#قاسم_سلیمانی وزیر خارجه واقعی #ایران است؛ حتی سیاست مداران #اهل_سنت هم به منظور کاهش #بحران با وی #مذاکره می کنند
مایکل روبین زمستان سال گذشته درخواست #ترور یا دستگیری سردار قاسم سلیمانی را مطرح کرده بود

 

(Goo.gl/Iil674) 

ارسال دیدگاه