تلگرام/حملات سایبری جدی به مثابه اقدام جنگی

کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا پیشنویس سندی دیپلماتیک تنظیم کرده اند که حملات سایبری جدی یک کشور خارجی را به عنوان اقدام جنگی تلقی می کند
کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا پیشنویس سندی دیپلماتیک تنظیم کرده اند که حملات سایبری جدی یک کشور خارجی را به عنوان اقدام جنگی تلقی می کند

ارسال دیدگاه