تلگرام/محدودیت هایی علیه بانک سپه توسط آلمان..

جروزالم پست ادعا کرده «اداره فدرال نظارت مالی» آلمان محدودیت هایی علیه بانک سپه ایران به دلیل نقض قوانین اعتباری آلمان اِعمال کرده است
جروزالم پست ادعا کرده «اداره فدرال نظارت مالی» آلمان محدودیت هایی علیه بانک سپه ایران به دلیل نقض قوانین اعتباری آلمان اِعمال کرده است

ارسال دیدگاه