اینستاگرام/شعارهای نژاد پرستانه در لهستان…

تصویری از راهپیمایی و سردادن شعارهای نژاد پرستانه از سوی هزاران نفر از دست راستی ها و ملی گرایان لهستانی در روز استقلال این کشور

ارسال دیدگاه