تلگرام/ ابوظبی مورد هدف موشک قرار گرفت…

المسیره: یگان موشکی یمن تأسیسات اتمی «براکه» در ابوظبی امارات را هدف موشک کروز قرار داده است

المسیره: یگان موشکی یمن تأسیسات اتمی «براکه» در ابوظبی امارات را هدف موشک کروز قرار داده است

ارسال دیدگاه