تلگرام/ترامپ : افغانستان از شیکاگو امن تر است

ترامپ از خشونت در شیکاگو انتقاد کرد و گفت افغانستان از شیکاگو امن تر است
ترامپ از خشونت در شیکاگو انتقاد کرد و گفت افغانستان از شیکاگو امن تر است

ارسال دیدگاه