تلگرام/«نقشه راه» ریاض برای برقراری «روابط دیپلماتیک کامل با رژیم صهیونیستی»

عادل الجبیر از وجود «نقشه راه» ریاض برای برقراری «روابط دیپلماتیک کامل با رژیم صهیونیستی» در صورت دستیابی به توافق صلح با فلسطینیان خبر داد!
عادل الجبیر از وجود «نقشه راه» ریاض برای برقراری «روابط دیپلماتیک کامل با رژیم صهیونیستی» در صورت دستیابی به توافق صلح با فلسطینیان خبر داد!

ارسال دیدگاه