تلگرام/اتهام جدید علیه ایران:تهدید سایبری!

همزمان با اتهامات جدید علیه ایران در مورد حملات سایبری، اندیشکده کارنگی برای تهیه گزارشی با عنوان «تهدید سایبری از سوی ایران» در 5 ژانویه نشستی در همین زمینه برگزار می کند
همزمان با اتهامات جدید علیه ایران در مورد حملات سایبری، اندیشکده کارنگی برای تهیه گزارشی با عنوان «تهدید سایبری از سوی ایران» در 5 ژانویه نشستی در همین زمینه برگزار می کند

ارسال دیدگاه