تلگرام/تصویب بودجه پنهان 400 میلیون دلاری توسط کنگره علیه ایران

تیرماه 1387 سیمور هرش خبرنگار آمریکایی در نیویورکر از تصویب بودجه پنهان 400 میلیون دلاری توسط کنگره علیه ایران جهت بی ثبات سازی در کشور خبر داده بود
تیرماه 1387 سیمور هرش خبرنگار آمریکایی در نیویورکر از تصویب بودجه پنهان 400 میلیون دلاری توسط کنگره علیه ایران جهت بی ثبات سازی در کشور خبر داده بود

ارسال دیدگاه