اینستاگرام/ احتمال قتل تدریجی…

به گفته دکتر ابراهیم سلیمان در مورد سلامتی #شیخ_ابراهیم_ زکزاکی: حال #شیخ_زکزاکی وخیم است و بعد از تیراندازی دولت #نیجریه او به زندان رفته است. خانواده شیخ زکزاکی به دلیل توطئه احتمالی دولت نیجریه، از فرستادن او به خارج از کشور مخلفت کردند؛ دولت این کشور هم از حضور دکتر بالای سر او جلوگیری می‌کند او احتمال داد که دولت نیجریه سعی در قتل تدریجی شیخ زکزاکی دارد و ما نمی‌دانیم که او چرا به زندان افتاده است و او را آزاد نمی‌کنند
به گفته دکتر ابراهیم سلیمان در مورد سلامتی #شیخ_ابراهیم_ زکزاکی: حال #شیخ_زکزاکی وخیم است و بعد از تیراندازی دولت #نیجریه او به زندان رفته است. خانواده شیخ زکزاکی به دلیل توطئه احتمالی دولت نیجریه، از فرستادن او به خارج از کشور مخلفت کردند؛ دولت این کشور هم از حضور دکتر بالای سر او جلوگیری می‌کند او احتمال داد که دولت نیجریه سعی در قتل تدریجی شیخ زکزاکی دارد و ما نمی‌دانیم که او چرا به زندان افتاده است و او را آزاد نمی‌کنند

ارسال دیدگاه