تلگرام/اقدامی عجیب از سوی خبرگزاری انگلیسی درخصوص ناآرامی های ایران

اقدام عجیب از سوی خبرگزاری انگلیسی رویترز؛ انتشار نقشه ای که ادعا می کند ناآرامی های ایران را مشخص می کند و در همین نقشه لوله های نفت و گاز را هم ترسیم کرده اند
اقدام عجیب از سوی خبرگزاری انگلیسی رویترز؛ انتشار نقشه ای که ادعا می کند ناآرامی های ایران را مشخص می کند و در همین نقشه لوله های نفت و گاز را هم ترسیم کرده اند

ارسال دیدگاه